Логотип УРДЖАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

График работы:

пн - вс с 08-00 до 17-00
обед 13-00-14-00

Наши контакты:

Регистратура - 8 (72230) 3 312 68
Телефон доверия - 8 (72230) 31268

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алулардың өткізілетіні туралы хабарландыру

 Объявления о предстоящем закупе способом запроса ценовых предложений

 

ҚМКК "Үржар ауданының орталық аудандық ауруханасы" ШҚО денсаулық сақтау басқармасы үшін медициналық мақсаттағы бұйымдарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алулардың өткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алуға бөлінген сома – 124 800,00 теңге.

Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, көлемдері және жеткізу шарттары, бағасы және сомасы, толық және нақты ерекшеліктері № 1 қосымшада көрсетілген.

Тауар ШҚО, Үржар ауданы, Үржар ауылы,  Семушкина көш., 1 б, ШЖҚ КМК "Үржар ауданының орталық аудандық ауруханасы" ШҚО денсаулық сақтау басқармасына жеткізілуі тиіс.
«Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 Қаулысының № 3-тарауында көрсетілген  біліктілік талаптарға сай келетін барлық әлеуетті өнім берушілерге сатып алуға қатысуға жол беріледі.

Баға ұсыныстары бар пакетті ұсыну мерзімі - 2019 жылғы  14 қараша сағат 9-00 ден 2019 жылғы  21 қараша сағат 10.00 дейін мына мекен-жай бойынша: 071700, ШҚО, Үржар ауданы, Үржар ауылы,  Семушкина көш., 1 б, басты корпус, 3-қабат.

Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8(72230)3-12-64 факс:8(72230)3-12-70 .

КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО объявляет о проведении закупа  способом запроса ценовых предложений  изделий медицинского назначения  для КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО. 

Выделенная сумма для закупки – 124 800,00 тенге.

Полный перечень закупаемых товаров, объемы, срок  и условия поставки, цена и суммы и подробная спецификация указаны в приложении № 1. Товар должен быть поставлен – ВКО, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б,  КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО, главный корпус, 3 - этаж.

К закупу  допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе №3  "Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг"  Правительства Республики Казахстан от "30" октября 2009 года № 1729.

Срок представления конвертов с ценовыми предложениями   с 9.00 часов 14 ноября 2019 г по 10.00 часов 21 ноября 2019г. РК, ВКО, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б,  КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО, главный корпус, 3 - этаж.  Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(72230)3-12-64.

Приложение 1

№ п/п

Наименование товаров (работ, услуг)

Ед. изм.

Кол-во (объем)

Цена (тенге)

Сумма (тенге)

 
 

1.       

Детская смесь Нан-безлактозный  400,0

уп

32

3900

124 800,00

 

Сумма тенге

124 800,00

 

Заместитель главного врача по ПМСП:                 З. Бидайыков

Протокол итогов (скачать)