Логотип УРДЖАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

График работы:

пн - вс с 08-00 до 17-00
обед 13-00-14-00

Наши контакты:

Регистратура - 8 (72230) 3 312 68
Телефон доверия - 8 (72230) 31268

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық құралды сатып алулардың өткізілетіні туралы хабарландыру №1

            ШЖҚ КМК "Үржар ауданының орталық аудандық ауруханасы" ШҚО денсаулық сақтау басқармасы үшін медициналық мақсаттағы бұйымдарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алулардың өткізілетіні туралы хабарлайды.
Сатып алуға бөлінген сома – 462 000, 00 теңге. 
Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, көлемдері және жеткізу шарттары, бағасы және сомасы, толық және нақты ерекшеліктері № 1 қосымшада көрсетілген.
Тауар ШҚО, Үржар ауданы, Үржар ауылы,  Семушкина көш., 1 б, ШЖҚ КМК "Үржар ауданының орталық аудандық ауруханасы" ШҚО денсаулық сақтау басқармасы -на жеткізілуі тиіс.
«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 Қаулысының № 3-тарауында көрсетілген  біліктілік талаптарға сай келетін барлық әлеуетті өнім берушілерге сатып алуға қатысуға жол беріледі.
Баға ұсыныстары бар пакетті ұсыну мерзімі - 2019 жылғы  26 ақпан   сағат 12.00-ге дейін мына мекен-жай бойынша: 071700, ШҚО, Үржар ауданы, Үржар ауылы,  Семушкина көш., 1 б, басты корпус, 3-қабат.
Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8(72230)3-12-64

    

Объявления о проведении закупа медицинского средства способом запроса ценовых предложений №1

 

КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО объявляет о проведении закупа  способом запроса ценовых предложений  изделий медицинского назначения  для КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО. 
Выделенная сумма для закупки 462 000, 00 тенге.
Полный перечень закупаемых товаров, объемы, срок  и условия поставки, цена и суммы   и подробная спецификация указаны в приложении № 1.
Товар должен быть поставлен – ВКО, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б,  КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО, главный корпус, 3 - этаж.
К закупу  допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе №3  Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от "30" октября 2009 года № 1729.
Окончательный срок представления конвертов с ценовыми предложениями   до 12.00 часов 26 февраля 2019 г. РК, ВКО, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б,  КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО, главный корпус, 3 - этаж.  
Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(72230)3-12-64.

 

Приложение №1

Наименование

Количество

Цена тг

1.      

Epoc BGEM-одноразовая тест-карта для определения газов, электролитов и метаболитов крови №50

1 упаковка

196 000

2.      

Epoc капилляры №50

1 упаковка

42 000

3.      

Быстрый количественный тест на кардиологический ТропонинI (cTnI)

2 упаковка

98 000

4.      

Быстрый количественный тест на гликированный гемоглабин (HbA1c)

2 упаковка

59 500

5.      

Быстрый количественный тест на простатический специфический антиген (PSA)

2 упаковка

66 500

 

Всего

 

462 000

 

 

Срок, условия и место поставки: 3 рабочих с момента получения заявки на поставку товара;

Место поставки товаров: РК, ВКО, Урджарский район, с.Урджар, Семушкина 1 Б, до двери склада больницы.

Место представления (приема) документов: ВКО, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б,  КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО, главный корпус, 3 – этаж, в бухгалтерию
Окончательный срок представления ценовых предложений: 26 февраля 2019 года до 12:00ч.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 26 февраля 2019 года до 12:10 ч ВКО, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б,  КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО, главный корпус, 3 – этаж.

Главный врач                                                              Абылкасимов Б.Ш.